Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
28 mars 2013 4 28 /03 /mars /2013 17:10

 

Sekve de nia unua artikolparto titolita "Kiel elŝoviĝi ?" pri la nuna franca ekonomia situacio, ni ekzamenu la "kiel-fari"-aj manieroj por elŝoviĝi el tia situacio.

Se oni lasiĝus gajnita je la hodiaŭa pesimismo de la plejparto de franculoj, oni tuj metus la krajonon sur la tablon, dirante al si "Kial faru mi ?", enkuraĝigata pri tio per unu tutfreŝdata opinidemando, kiu montras, ke ĉirkaŭ 70 % el la franculoj ne fidas plu je la politika personaro (ĉiuj tendencoj konfuzitaj) por trovi la solvon de siaj problemoj...kaj sen bonfido foren iri oni ne povas ! 

Se kontraŭe oni fariĝas optimisma pri nia lando, oni povas diri al si, ke la francula opinio ŝanĝema estas, ke tia gruntema kaj grumblema francujo povas retrovi konfidon, kondiĉe ke positivaj signoj ekaperu kaj ke bonaj ekonomiaj decidaĵoj prenataj estu.

La unua de tiuj decidaĵoj malfeliĉe situas al eŭropa nivelo kaj prenoti nenian ŝancon havas, almenaŭ kurtlime, krom urĝega neceso, kiun la cirkonstancoj (ekzemple sociaj eksplodoj ĉie ajn en Eŭropo) imponus al la Eŭropa Konsilo. Temas pri tia strangolnodo, kiun Eŭropo metis sin mem ĉirkaŭ sia kolo, decidinte en siaj antaŭaj traktatoj malpermesi al la BCE ( Eŭropa Centra Banko) direkte pruntedoni monon al siaj Ŝtat-membroj (kiel alegre faradas la centraj bankoj de Usono, Ĉinio, Anglujo, Japonujo, ktp...) kaj tio havas konsekvencon meti plurajn eŭropajn Ŝtat-membrojn sub la superado de la internaciaj financaj merkatoj kaj tiel faciligi la spekuladon kontraŭ iliaj suverenaj ŝuldoj ! Kun la eksplodo de la bancaj kaj poste ekonomiaj krizoj, neregebla la situacio iĝis de plejparte de la sud-eŭropaj ŝtatoj, komprometante dum longa tempo eblecon de eŭropa ekonomia reprenado.

Pluraj vojoj ekzistas por eliri el tia katastrofa situacio (la eks-UnuaMinistro Michel Rocard, kiu ne estas malklerulo en tia domajno, proponis unu, konforma kun la reguloj de la BCE, kiu konsistis en pruntedonoj al publikaj kreditestabloj (kun la samaj malaltaj kvotoj kiel tiuj konsentitaj al la bankoj), pruntedonoj poste kaj samkvote provizataj al la Ŝtatoj, tiel permesante malpliigi la suverenan ŝuldon kaj faciligi la necesajn publikajn investadojn. Sed tia decido eminente politika estas kaj Germanio ĝisdate sovaĝe oponis, reklamante unue budĝetan rigorecon antaŭ ia politika ŝanĝo el la BCE.

La problemo estas, kiel demontris plejparte de la ekonomistoj, ke rigoreco kaj konsumbridado alportas ekonomian malkreskon kaj profundigas deficitojn...tiel kondukante al la absurdeco mortigi la malsanulon, kiun oni volas kuraci !

Per simplaj vortoj, unu sola reala solvo estas, tio estas samtempe plenumi la du grandajn necesajn agadojn :

Unuflanke, purigi la budĝeton de la sud-eŭropaj ŝtatoj (kiuj ekde longtempe per manko de politika kuraĝo, vivadas meze de kronikaj publikaj deficitoj) per strukturaj kaj kuraĝaj reformoj.

Aliaflanke, permesi fortan relanĉon per gravaj publikaj kaj privataj investoj, tiel retrovante ekonomian kreskon kaj senlaborecan malplialtigon.

La granda demando pri tiu sola solvo estas scii, ĉu ĝi povas nur esti nacia aŭ ĉu ĝi devas esti eŭropa ! 

Se ĝi devas eŭropa esti, nur la BCE posedas la monrimedojn cele de direkte pruntedoni al la eŭropaj Ŝtat-membroj gravegajn malaltkvotajn fondojn kompenspage de fiskaj impostoj (kiel ekzemple unu parteto de TVA) sed tio revenigas nin al la supre-vidita punkto de eŭropa politika akordo el Germanio kaj aliaj ŝtatoj, adeptoj je "saviĝo per doloro" por la sud-eŭropaj, nesaĝemaj ŝtatoj.

Sed tia solvo nur nacia eblas ?

Kontotenite, ke la francaj ŝtataj kasoj malplenitaj estas kaj do ke la registaro masive investi ne povas, ne videblaj estas la ortodoksaj rimedoj por tiel fari !

Nature ekzistas unu plena panoplio da rimedetoj por plibonigi la aferojn kaj unue la entreprenan konkuradecon, kiu estas la ŝlosilo por ebla repreno. Ekzemple ĉio, kio plisimpligas la normojn, reglementaĵojn, procedurojn, ktn..ĉio, kio faciligas investadon kontraŭ ŝparado aŭ kio enkuraĝigas entreprenan spiriton, ŝercadon, elpensadon....konsiderata devas sed malfeliĉe ne ŝajnas, ke reale tute tio estu en la menso de niaj nunaj socialistaj estroj, kiuj ofte pensas kun la ideoj de la pasinta jarcento aŭ mem de la antaŭpasinta !

Do nur restas inventi alian aferon sed kio ?

Pasintjare unu eks-misioŝarĝito al Budĝeto (inter aliaj li estis la ko-inventisto de la fama kvoto 3 % de PIB, kiel limito al budĝta deficito, kiu estis kononta grandan sukceson per la Traktato de Maastricht) publikigis du ikonoklastajn ideojn cele de relanĉi la ekonomion sen kreskigi la nacian ŝuldon.

Oni ĉi-sube memorigos iomvorte la principon de tiuj du ideoj (kiuj tutnature ne reprenitaj estis de niaj registaraj "pensantaj kapoj", kiuj malamas la simplajn ideojn, tro kutimigitaj je manipuli kompleksajn konceptojn, kiuj nealireblaj estas por la vulgareco !)

La unua, titolita "REPIT" (por "paŭzo") korespondas al simpla mekanismo de publika kaseco, kiu permesus reporti la tuton aŭ nur unu parton de la IRPP (imposto sur la fizikaj personoj) al la sekvaj jaroj kun pago de interezoj. Laŭ la aŭtoro, tiu mekanismo facile estas teknike kaj jure verkigi. Ĝia intereso estas farigi tuj disponeblan por konsumo kaj investo la taŭgan parton de IRPP (unu triono ekzemple, tio estas 20 miliardoj da eŭroj aŭ ĉirkaŭ 1% PIB !), tiel permesante doni realan vipbaton al la ekonomio.

La dua ideo, al kiu li donis la dolĉan nomon "MIEL" (por mobilizeco de konstruaĵaro kontraŭ monfondusoj) pli aŭdaca estas kaj celus liberigi unu econ de la enorma franca konstruaĵara kapitalo (estimata al 7.000 miliardoj da eŭroj) kreante novan formon de proprietaĵo titolata "malforta proprietaĵo", la bienulo tiam alipropriganta parteton (1 ĝis 5 % ekzemple) de sia bieno ĉe publika organismo kontraŭ la marĉanda valoro momente de la transakcio. Kontotenite de memvola karactero kaj de malforta bienparto, la aŭtoro donas la sekvajn kvantojn :

Baze de 1 % el la bienuloj aliproprigantaj 5 % el sia bieno, estus 150 ĝis 200 miloj da geedzoj, kiuj disponus je monsumoj inter 5 kaj 20 miloj da eŭroj (tio estas tuta sumo de 3.5 miliardoj da eŭroj) por tujaj elspezoj da plibonigo, homizoligo, diversaj homekipoj aŭ aliaj investoj. 

Baze de 3 % el la bienuloj oni atingus relanĉefekton de ĉirkaŭ 10 miliardoj da eŭroj !

Nur restas esperi aŭ sonĝi, ke baldaŭ la imago atingu la politikan povon !

Ne antaŭe gajnite estas, bravuloj !

 


NB : Vidu la detalan priskribon de la du ĉi-sube presentitaj ideoj en la sekva artikolo el tiuepoka ĵurnalo "La Tribune" :

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120330trib000691223/deux-idees-iconoclastes-pour-relancer-la-croissance-sans-dette.html

 Repost 0
23 mars 2013 6 23 /03 /mars /2013 17:27

 

Suite à notre premier article concernant la situation économique actuelle  de notre pays, abordons maintenant l'examen du "comment faire" pour nous sortir de l'ornière.

Si on se laissait gagner par le pessimisme de la majorité des français d'aujourd'hui, on poserait tout de suite le stylo en se disant : "A quoi bon !" encouragé en cela par un tout récent sondage d'opinion qui indique qu'environ 70% des français ne font plus confiance au personnel politique (toutes tendances confondues) pour trouver la solution à leurs problèmes....et sans la confiance on ne va pas loin !

Si par contre on se veut optimiste pour notre pays on se dit que l'opinion populaire est versatile, que le français grognon et râleur impénitent peut retrouver le moral à condition que des signes positifs apparaîssent et que de bonnes décisions économiques soient prises.

 

La première de ces décisions se situe malheureusement au niveau européen et n'a aucune chance d'être prise, du moins à court terme, sauf impérieuse nécessité que les circonstances (des explosions sociales un peu partout, par exemple !) imposeraient au Conseil de l'Europe. Elle concerne ce noeud coulant que l'Europe s'est elle-même mise autour du cou en décidant, dans ses traités antérieurs, d'interdire à la BCE de prêter à ses Etats membres (comme le font allégrement la FED américaine ou les Banques centrales d'Angleterre, de Chine ou du Japon !), ce qui a eu pour résultat de mettre les dits Etats à la merci des marchés financiers et de leurs jeux spéculatifs contre les dettes souveraines européennes ! Avec l'explosion des crises bancaires puis économiques, la situation est devenue ingérable pour la plupart des pays d'Europe du Sud et compromet pour longtemps toute possibilité de reprise européenne.

Plusieurs voies existent pour sortir de cette catastrophique situation (l'ex-premier ministre Michel Rocard qui n'est pas un farfelu en la matière, en avait proposé une, conforme aux règles de la BCE, consistant en des prêts de la BCE à des Etablissements publics de crédit, au même faible taux que celui consenti aux banques, ces Etablissements publics reprêtant ensuite au même taux aux Etats) mais le choix d'une telle orientation est éminemment politique et l'Allemagne oppose jusqu'à ce jour un veto catégorique, réclamant d'abord, en contrepartie d'une éventuelle mise en place d'une telle politique par la BCE, des engagements fermes de rigueur budgétaire de la part des Etats !

Le problème, comme l'ont démontré tous les économistes, c'est que rigueur et austérité entraînent décroissance économique et creusement des déficits, ce qui conduit à la situation absurde de tuer le malade en voulant le guérir !

En termes simples, il n'y a qu'une seule solution valable ! Elle consiste à accompagner l'indispensable assainissement budgétaire des pays laxistes (les pays d'Europe du sud dont la France qui se complaisent, par manque de courage politique, dans les déficits depuis des dizaines d'années) par des mesures fortes de relance et d'investissement structurel afin de retrouver un bon niveau de croîssance et enfin faire baisser chômage et dette publique.

La grande question est de savoir si cette solution peut-être purement nationale ou si il faut qu'elle soit européenne !

Si elle doît être européenne, elle ne peut provenir que de la BCE fournissant directement aux Etats membres d'importants crédits à faible taux en contrepartie de certains prélèvements fiscaux (une part de la TVA à définir par exemple)...mais on retombe alors dans le cas de figure vu plus haut de l'acceptation d'un tel plan par l'Allemagne et par les autres pays européens adeptes de la "rédemption par la douleur" pour les pays laxistes.

Mais peut-elle être purement nationale ?

Compte-tenu que les caisses sont vides et donc que l'Etat ne peut investir massivement là où cela serait nécessaire, on ne voit pas où trouver les moyens "orthodoxes" d'une ampleur suffisante pour relancer la machine économique.

Il y a, bien sûr, toute une panoplie de mesures permettant d'améliorer les choses et d'abord la compétitivité des entreprises, point clé d'une reprise économique. Tout ce qui va dans le sens de la simplification des procédures administratives, normatives ou réglementaires, tout ce qui favorise l'investissement au lieu de l'épargne, tout ce qui encourage l'esprit d'entreprise est bon à prendre mais cela ne correspond que fort peu aux orientations des dirigeants socialistes dont les têtes sont encore pleines des idées du siècle dernier voire du 19ème !

Ne reste donc qu'à inventer autre chose mais quoi ?

L'an dernier un ancien chargé de mission au Budget (co-inventeur entre autres du fameux ratio de 3 % de PIB promis à grand succès via le Traité de Maastricht) avait émis deux idées "iconoclastes" permettant de relancer l'économie sans augmenter la dette.

On rappellera ci-dessous brièvement le principe de ces deux idées (qui n'ont pas été reprises - comme de bien entendu -  par nos "têtes pensantes" gouvernementales qui détestent les idées simples, trop habituées qu'elles sont à manipuler des concepts complexes, inaccessibles à la "vulgate" !)

La première intituée "REPIT" met en oeuvre un simple mécanisme de trésorerie publique permettant un report exceptionnel de tout ou partie de l'IRPP sur un certain nombre des années suivantes avec paiement d'intérêts. Ce mécanisme, d'après l'auteur, est techniquement et juridiquement facile à mettre en oeuvre. Son intérêt est de rendre immédiatement disponible pour la consommation ou l'investissement la partie convenue de l'IRPP, le tiers par exemple, soit environ 20 Milliards € ou 1 point de PIB, de quoi donner un bon coup de fouet à l'activité générale.

La seconde idée à laquelle il donna le doux nom de "MIEL" (pour Mobilisation d'Immobilier en Liquidités) est plus audacieuse et vise à relâcher dans l'économie une faible portion de l'immense capital immobilier français (il représente quelque 7.000 milliards € !) en instaurant une nouvelle forme de propriété dite "propriété faible", le propriètaire aliénant volontairement une faible part de son patrimoine immobilier (de 1 à 5% par exemple) auprès d'un organisme public contre la contre-partie en monnaie calculée sur la valeur marchande au moment de la transaction. Compte-tenu du caractère volontaire et de la faible fraction de patrimoine ainsi aliéné, l'auteur indique les ordres de grandeur suivants :

Pour 1% de ménages propriétaires aliénant 5% de leur patrimoine, ce serait 150 à 200 mille ménages qui disposeraient immédiatement de sommes d'argent comprises entre 5.000 et 20.000 € (pour un montant total estimé de l'ordre de 3,5 milliards €) pour des dépenses d'amènagement, d'isolation, d'achats d'équipements ou d'investissement.

Pour 3% de ménages propriétaires adoptant ce mécanisme, on arrive à un effet de relance de l'ordre de 10 milliards € !

 

Reste à espérer ou à rêver qu'un jour prochain l'imagination atteigne le pouvoir politique !

C'est pas gagné d'avance, braves gens !

 


NB : Voir la description détaillée des deux idées présentées ci-dessus dans l'article de La Tribune de l'époque :

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120330trib000691223/deux-idees-iconoclastes-pour-relancer-la-croissance-sans-dette.html

 


Repost 0
16 mars 2013 6 16 /03 /mars /2013 09:28

 

Ŝajnas, ke la konsciiĝo de nia plaga ekonomia situacio estu pli kaj pli klara en nia lando malgraŭ la mildigaj alparoladoj de la socialista povo, kiu nur scias alvoki la antaŭan periodon de Sarkosy (eĉ se tiu alvoko parte pravas notinde pro akceptita antaŭena forkuro pri la publikaj deficitoj kaj tro malfruaj decidoj por starigi komencon de budĝeta rigoreco), promesi iom kredeblajn aĵojn, sendi kontraŭdirajn mesaĝojn meze de registrara kakofonio, malofte atingita en la historio de la Respubliko kaj fine montri nekapablecon eldiri klaran kaj komprenitpovantan de la popolo, kiu resendas tra la nunaj opinisondaĵoj sian plimulte skeptikan mesaĝon.

Por la personoj, kiuj serioze informiĝas for de ia dogmatismo, la franca hodiaŭa situacio estas tute klara. Ĉiuj seriozaj ekonomistoj tion diras kaj ripetas : Nenion oni ankoraŭ vidis pri la reala rigoreco, kiu devus fali, kondiĉe ke la socialista registaro trovu sufiĉe da kuraĝo, ekde la proksima jaro. La jam faritaj anoncoj kaj la promesoj de "streboj en la justeco" (adorata esprimo de la socialistoj, kiu laŭ ili signifas : bati la riĉulojn tiel ŝparante la tiom meritantajn malriĉulojn !) tiam nur estos afablaj ŝercoj fronte al kio atendas nin !

Fakte ne estas kelkaj miliardoj da ŝparoj tie aŭ ĉi-tie, kiuj estos farendaj per nia lando sed kelkaj dekoj da miliardoj (la estimata klopodo estas ĉirkaŭ 60 miliardoj da eŭroj, tio estas 3 poentoj de PIB !) dum la venontaj jaroj, ĉar la "Sistemo Francujo" estas el ĉie likanta (fremda komerco, sociaj kontoj, kolektivejoj, emeritaj pensioj,....). La francaj deficitoj iĝis iamaniere dua naturo kaj se la breĉoj ne ŝtopatus, retroviĝi oni povus en saman aŭ komparan situacion kiel tiun de Grekio, kiam la intereskvotoj (mirakle malaltaj ekde pluraj monatoj) kreskos (eble ekde tiun nunan jaron)

Per komparo kun la aliaj eŭropaj ŝtatoj, Francujo posedas kaj de fore la plej donacemajn atribuaĵojn kaj do certe ekzistas marĝeno por fari ŝparoj (tiom distribuante, kiom administrante) ne parolante pri la eblaj ŝparoj en la troabunda kaj tromalsimpla ŝtata maŝino....sed kiu parolas pri ŝparoj ankaŭ parolas pri grimacoj, koleroj, frustracioj, miskomprenoj, nejustecaj sentoj pri kiuj la francanoj estas kaj estis tuttempe grandaj spertuloj ! kaj kion diri pri tiuj "profesiaj enfumantuloj", kiuj estas la socialistaj elektitoj, kies politika kuraĝo limiĝas je taksi la entreprenojn kaj la riĉulojn kaj inciti la popolon kontraŭ la profitantaj firmestroj ! Kie ili trovos kuraĝon por "sengrasigi" la administrajn mamutojn en kiuj troviĝas la plimulton de iliaj elektantoj ? Kie ili trovos la forton por ekzemple tute platenmeti la plagan administradon de la profesia formado nun intermane de konservemaj sindikatoj streĉitaj pri iliaj akiritaĵoj ?

Kiel vidite, apliki realan rigorecon en Francujo, kiu jam ploras pri la dureco de la nunaj tempoj estos terure malfacile kaj subkomsideri la riskojn de sociaj eksplodoj oni ne povas.

Jen estas por la kuracado kaj, kiel onidirite : "Gajnite ne estas !!"

Nuntempe, kio estos koncerne la rezulton ? La spertado de niaj proksimaj najbaroj de sud-Eŭropo, kiuj freŝdate aplikis al si realan rigorecon (kaj kiuj hodiaŭ ili aplikadas al si), eĉ se iliaj budgetaj fundamentaĵoj pliboniĝis ĉefe montras tiumomente ekflugiĝon de la senlaboreco kaj entutan fortan redukton de la ĝenerala vivonivelo.

Furioze persisti en tiu vojo sub la superado de Germanio, kiu faris por si, kio necesis dek jaroj antaŭ kaj kiu hodiaŭ troviĝas tro feliĉa doni konduklecionon al la aliuloj kaj imponi la neĉanceblan dogmon de sia budgeta ortodokso, kio ajn estu la pagenda prezo ŝajnas al multe da ekonomistoj kiel pura frenezo, kiu estas daŭre detruonta kaj eble nereverseble la eŭropan ekonomian povon kaj plonĝi parton de Eŭropo en timigan dekadencon.

 

Post tiu konstato, ĉu ekzistas alternativaj solvoj ?

 

Tion ni ekzamenos per la sekvado de tiu ĉi artikolo.


 

 

 

Repost 0
13 mars 2013 3 13 /03 /mars /2013 18:55

 

Il semble que les prises de conscience de notre calamiteuse situation économique soient de plus en plus nettes dans notre pays malgré les discours lénifiants du pouvoir socialiste qui ne sait que s'en prendre aux fameux héritage sarkozien (même si cet héritage est en partie réel notamment par la fuite en avant acceptée dans les déficits publics et des décisions trop tradives d'instauration d'un commencement de rigueur budgétaire), promettre des choses peu crédibles, envoyer des messages contradictoires dans une cacophonie gouvernementale rarement atteinte dans l'histoire de la République et enfin s'avérer incapable d'énoncer une politique économique claire, pouvant être comprise par le peuple, lequel renvoie à travers les sondages actuels son message majoritairement incrédule.

Pour les gens qui s'informent sérieusement hors de tout dogmatisme, la situation est aujourd'hui malheureusement très claire. Tous les économistes sérieux le disent et le répètent : On n'a encore rien vu de la véritable rigueur qui devrait s'abattre, si ce gouvernement en a le courage nécessaire, dès l'an prochain sur le pays. Les annonces déjà faites et les promesses des "efforts dans la justice" (formulation que les socialistes adorent car cela dans leur esprit veut dire : taper sur les riches pour épargner les pauvres si méritants !) ne seront alors qu'aimables plaisanteries face à ce qui nous attend !

Ce n'est, en effet, pas quelques milliards d'économie par-ci par-là que le pays va devoir faire mais des dizaines de milliards (on estime l'effort à fournir à un niveau probable de 60 milliards soit 3% de PIB) dans les années qui viennent car le "systéme France" fuit de partout (commerce extérieur, comptes sociaux, collectivités,....) ! Les déficits sont devenus en France une seconde nature et si les brêches ne sont pas colmatées on pourrait se retrouver dans une situation à la grecque quand les taux d'intérêt (miraculeusement bas depuis quelques mois) remonteront (certains annoncent cette remontée dès cette année !)

Comparée aux autres pays européens, la France possède de loin les prestations sociales les plus généreuses dans la plupart des domaines d'applications et il y a donc de la marge pour faire des économies tant dans leur répartition que dans leur gestion, sans parler de la machine étatique pléthorique et embourbée dans son infinie complexité ....mais qui dit économies dit grimaces, colères, frustrations, incompréhensions, sentiments d'injustice dont les français de toutes catégories sont et furent de tous temps de grands spécialistes ! Et que dire de ces "enfumeurs professionnels" que sont les élus socialistes dont le courage politique n'a jamais été au-delà de taxer les entreprises et les "riches" et d'exciter le bon peuple contre les patrons profiteurs ! Où trouveront-ils le courage pour "dégraisser" les mammouths administratifs français, composés du plus clair de leurs troupes électorales ? Où puiseront-ils la force pour, par exemple, remettre à plat la gestion calamiteuse de la formation professionnelle actuellement aux mains de syndicats conservateurs et crispés sur leurs acquis ?

Comme on le voit, appliquer une véritable rigueur dans une France qui pleure déjà à chaudes larmes de la rudesse des temps sera terriblement difficile et les risques d'explosion sociale ne sont pas à sous-estimer.

Voilà pour le traitement et, comme on dit couramment : "C'est pas gagné !"

Maintenant, qu'en sera-t-il du résultat ? L'expérience de nos voisins d'Europe du sud qui se sont appliqué une vraie rigueur dans un passé récent (et qui continuent de se l'appliquer) même si leurs fondamentaux budgétaires se sont améliorés, montre surtout une envolée du chômage et une réduction globale parfois drastique du niveau de vie général.

S'acharner dans cette voie sous la férule d'une Allemagne qui a fait ce qu'il fallait il ya dix ans pour elle-même et qui se retouve aujourd'hui trop heureuse de donner la leçon aux autres et d'imposer le dogme inébranlable de son orthodoxie budgétaire quel qu'en soit le prix à payer, apparaît à beaucoup d'économistes comme une folie pure et simple qui va détruire pour longtemps, peut-être de manière irréversible, la puissance économique européenne et plonger une partie de l'Europe dans une épouvantable décadence.


Ce constat étant fait, existe-t-il des solutions alternatives ?

 

C'est ce que nous examinerons dans la suite à venir de cet article.


 
Repost 0
23 avril 2012 1 23 /04 /avril /2012 10:46

 

Les multiples constats faits en Europe à la sortie toujours espérée (mais régulièrement remise en question) de la crise mondiale qui sévit maintenant depuis cinq longues années amènent de nombreux économistes et hommes politiques à réfléchir à un nouveau modèle économique qui apporterait réponse aux récurrents problèmes des pays européens que sont le sous-emploi chronique, la destruction continue de leurs industries traditionnelles ou la perte de leur compétitivité dans de nombreuses activités et touchant même les services.

Une première question vient immédiatement à l'esprit : Un nouveau modèle économique peut-il être plaqué sur la société telle qu'elle est aujourd'hui ou ne faut-il pas au contraire que la société évolue pour s'adapter à un nouveau modèle ?

La question n'est pas triviale car l'histoire récente et ancienne enseigne que la pression des évènements extérieurs n'est pas sans influencer fortement l'évolution des sociétés et la mentalité de leurs habitants.

En se limitant à l'histoire récente et à l'examen rapide des 60 dernières années (de la sortie de la deuxième guerre mondiale à nos jours) on met sans peine en évidence les grandes évolutions et évènements (sans vouloir les citer toutes et tous) que notre pays a connus et qui sont en grande partie dûs à des facteurs extérieurs  :

     - Une croissance économique rapide liée à la reconstruction (partiellement financée par le plan Marshall) avec fort développement des activités industrielles dans pratiquement tous les secteurs, favorisé par une demande intérieure dynamique et des exportations vers l'Europe et les colonies sans guère de concurrence compétitive d'autres états.

     - Un développement accéléré des activités de service notamment orientées vers les services aux entreprises mais aussi vers les grands secteurs tertiaires (commerce, gestion, conseil, marketing, communications, banques, ....)

     - Une décroissance rapide de la population agricole du fait de la mécanisation, de la hausse des rendements mais aussi du fait de l'attirance de l'industrie et des services offrant aux jeunes ruraux notamment des conditions de vie plus attractives que les travaux des champs pratiqués traditionnellement par leurs parents.

     - Une montée massive de l'immigration pour satisfaire les besoins de main-d'oeuvre de l'industrie (polonais dans les bassins miniers, européens du sud, populations nord-africaines et sub-sahariennes notamment). une grande partie de cette immigration s'installant à demeure et profitant des généreuses conditions de regroupement familiale offertes par l'état français.

     - Le choc du retour des pieds-noirs sur le territoire national dans les années 60, relativement bien absorbé grâce à la croissance économique et à la volonté de cette courageuse population déracinée de reconstruire son avenir.

      - Les deux chocs pétroliers des années 70 annoncant la fin des "trente glorieuses" et l'apparition d'un chômage structurel s'amplifiant au fil des années.

     - Les déséquilibres monétaires entraînés par les fluctuations du dollar (liées aux déficits fédéraux et aux coûts monstrueux de la guerre du Vietnam couverts par la "planche à billets" nord-américaine) et des autres monnaies liés au dollar.

     - Les effets pervers du libre-échangisme mondial réduisant ou interdisant les barrières douanières et encourageant les "dumpings" de toutes sortes à l'exportation avec pour résultat la destruction des productions locales non compétitives.

     - la position "libre-échangiste" de la Commission européenne interdisant toute préférence communautaire et exposant les économies européennes à tous les vents de la mondialisation naissante.

     - L'apparition prématurée en 1999 (ref. Maurice Allais), sans mise en place préalable d'un début de gouvernance économique européenne, de la monnaie unique rapidement surcôtée par rapport à un dollar fluctuant selon les besoins du trésor américain.

 

Allais-Maurice-prix-Nobel-economie-1988.jpg

 

    - L'irrésistible montée en puissance de la mondialisation économique, faciliitée par la politique idéologique de l'OMC (organisation mondiale du Commerce) et l'apparition des pays émergents (dragons asiatiques, Chine, Inde, Brésil,....) inondés par des capitaux mondiaux en quête de placements juteux et issus de la création monétaire mondiale et notamment américaine.

    - La dégradation voire la disparition tout aussi irrésistible de pans entiers de notre industrie (construction navale, textile, sidérurgie, papier, électro-ménager, ...) et des sous-traitants concernés, se chiffrant en millions d'emplois perdus et entraînant une explosion du chômage.

    - La folle progression d'une industrie financière affranchie des liens avec l'économie réelle, basée sur la spéculation probabiliste et la cupidité à court terme, accompagnée d'une explosion des paradis fiscaux et responsable de la récente crise mondiale.

    - La croissance anémique actuelle liée à la crise mondiale avec son cortège de déficits sociaux et de commerce extérieure non maîtrisés, de perte continue de compétitivité et de dette publique s'accumulant depuis 30 ans et approchant dangereusement (85 % du PIB) une situation de surendettement. 

 

A première vue et sans vouloir être pessimiste, le nouveau modèle économique à trouver présente une fâcheuse ressemblance avec la quadrature du cercle tant il semble dépendre autant des forces externes que de notre propre volonté commune (si tant est que nous en ayons vraiment une). 

 Gardant toutefois confiance dans notre génie national, nous tenterons prochainement d'esquisser les grandes lignes de ce qui pourrait être notre nouveau modèle pour ce début de 21ème siècle.

 

 

NB : Il est recommandé aux lecteurs intéressés par le sujet, la lecture des derniers ouvrages de Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988

 • Combats pour l'Europe.1992-1994 (1994) ;
 • La Crise mondiale aujourd'hui (Clément Juglar, 1999) ;
 • Nouveaux combats pour l'Europe. 1995-2002 (2002) ;
 • L'Europe en crise. Que faire? (2005) ;
 • La Mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, l'évidence empirique (Ed. Clément Juglar, 2007 

 


 


Repost 0
5 janvier 2012 4 05 /01 /janvier /2012 17:32

 

On ne peut être qu'affligé devant le spectacle du capitalisme moderne devenu ce champ de foire mondial dans lequel tous les coups (aussi bien de la part des entreprises que des Etats) sont permis depuis les différentes sortes de dumping (social, sanitaire, environnemental, monétaire) jusqu'à la violation des règles commerciales soit par la menace directe de rétorsions ou le non-respect des brevets à l'origine d'une industrie de la contre-façon (encouragée ou tolérée par des Etats et non des moindres) qui atteint des proportions dramatiques dans certains secteurs tels que le luxe, la mode voire la production des médicaments, en passant par une excessive financiarisation de l'économie dont les sommes d'argent manipulées journellement dépassent tout simplement l'entendement.

Dans une telle foire d'empoigne sans foi ni loi, les naïfs, ceux qui se défendent peu ou mal, qui ne savent pas se protéger efficacement sont naturellement les dindons de la farce, sacrifiant sur l'autel du libre-échange mondialisé leur main-d'oeuvre et leur niveau de vie pour le plus grand profit des grandes entreprises multinationales qui vont s'installer là où c'est le plus profitable, des fonds financiers de toutes sortes à la recherche de la rentabilité maximale à court terme sans aucun souci des drames sociaux engendrés et des Etats-voyous (grands et petits) profitant sans vergogne d'avantages comparatifs (d'autant plus grands qu'ils sont déloyaux) dont le concept fut si cher au coeur des premiers théoriciens de l'économie moderne.

On n'étonnera personne au passage en classant dans la catégorie des dindons de la farce l'Union Européenne qui reste paralysée sous l'avalanche de la mondialisation et des assauts des "marchés financiers" (dont bien des acteurs se trouvent en son sein propre), ne disposant ni des outils ni des organes efficaces ni encore moins d'une volonté commune qui lui permettraient de réagir , assistant ainsi dans une impuissance navrée à la perte de millions d'emplois industriels mais aussi de services et à la ruine prochaine et programmée de ses économies nationales.

La situation actuelle illustre bien ce que le capitalisme - comme toute oeuvre humaine - peut produire de pire quand ses forces déchaînées (représentées par les fameux "marchés financiers") échappent au contrôle des institutions politiques nationales et internationales qui, malgré la ronde incessante de leurs réunions et déclarations, placent les peuples désemparés devant un avenir d'autant plus angoissant qu'ils le sentent sans contrôle.

Mais le capitalisme peut aussi produire le meilleur quand ses promoteurs ont la vertu de l'imaginer comme facteur de progrès à la fois matériel et humain. Ce fut le cas au cours du 19ème siècle sous l'influence notamment d'un aristocrate éclairé, le comte de Saint-Simon qui, fustigeant la violence économique de la Haute-finance, prônait l'association et l'harmonie entre les classes sociales dans le cadre du progrès matériel résultant du développement de l'industrialisation. Ses idées seront reprises par des entrepreneurs révolutionnaires que soutiendra par la suite l'empereur Napoléon III, acquis à la doctrine du saint-simonisme. S'illustrèrent dans cette oeuvre les frères Péreire, innovateurs géniaux, qui s'étaient donné pour but de remplacer la monnaie par un instrument de crédit irriguant de toutes parts et jusqu'au moindre bourg les activités humaines de commerce, d'artisanat, d'industrie, de services favorisant ainsi l'enrichissement des classes populaires, leur permettant de consommer des biens et des services et par là même de participer au développement général. Grâce aux frères Péreire des lignes ferroviaires virent le jour (comme la ligne Paris-Versailles illustrée par la photo ci-dessous) et ce fut leur honneur de considérer leur oeuvre financière (notamment la création du Crédit Mobilier bientôt imitée par l'apparition de nombreuses banques de dépôt drainant l'épargne française vers l'investissement productif) comme une oeuvre morale.


Developpement-du-ferroviaire.jpg

 

Evidemment, pour fustiger leurs "utopies" sociales, ils ne manquèrent pas de détracteurs parmi la haute-finance, parmi ceux que l'on appelait à l'époque les "loups-cerviers", uniquement soucieux de juteuses spéculations ou parmi les conservateurs de tous poils soucieux de préserver l'ordre établi

Dans le domaine de la spéculation, l'époque moderne n'a rien inventé même si elle possède aujourd'hui des outils plus sophistiqués utilisant pleinement les ressources de l'informatique et des réseaux qui lui permettent de toujours prendre de vitesse les responsables politiques englués dans leurs parlottes et leurs laborieux consensus sur base de conflits d'intérêts nationaux. Elle s'est surtout affranchie, notre belle époque moderne, de règles prudentielles et de régulation financière qui avaient déjà généré la catastrophe économique des années trente sans que cela malheureusement serve de leçon aux apprentis-sorciers du 21ème siècle !

Quant à la vertu des grands agents actuels du capitalisme.....


Repost 0
28 décembre 2011 3 28 /12 /décembre /2011 16:51

 

L'écrasante hégémonie de la monnaie nord-américaine sur l'économie mondiale depuis soixante ans vient une nouvelle fois d'être sérieusement écornée par une récente décision commune sino-japonaise de libeller leurs propres échanges marchands dans les propres monnaies de ces deux pays, bien décidés qu'ils semblent être à se passer de plus en plus d'un US dollar - la seule monnaie de réserve mondiale, rappelons-le, à ce jour - qui apparaît de plus en plus fragilisée par la dette abyssale des Etats-Unis. 

En un mot comme en mille, les autorités chinoises, via un plan à moyen/long terme ont clairement pour objectifs d'une part :

- imposer le yuan (dont le nom officiel est le renmimbi : monnaie du peuple) comme future monnaie d'échange internationale par le biais d'une convertibilité progressivement mise en place et d'abord par des accords bilatéraux en Asie, zone d'influence immédiate de la deuxième puissance économique mondiale.

et d'autre part :

- s'affranchir de la tutelle monétaire américaine qui fragilise leurs énormes avoirs financiers investis pour une grande partie et de manière forçée dans les obligations de l'Etat nord-américain et des remontrances continuelles de l'administration US au sujet de la sous-évaluation chronique du yuan, cause essentielle -selon elle - du creusement de plus en plus grand de la dette US. 

 Déjà à Hong-Kong, la fenêtre financière (maintenant sous administration chinoise) ouverte sur le monde, le yuan arrive en troisième position dans le dépôts des banques après l'US dollar et le dollar de Hong-Kong pendant que les contrats libellés en yuan approche un montant de 200 milliards € et que de plus en plus de sociétés internationales émettent des obligations libellés en yuan .....

Les craintes (réelles) concernant une fragilité de plus en plus forte de l'US dollar n'expliquent évidemment pas tout. On assiste en ce début de vingt et unième siècle à un glissement rapide du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie. L'ensemble asiatique représente déjà le 1/4 de l'économie mondiale c'est-à-dire une part équivalente à celle des Etats-Unis alors que l'UE (Union Européenne) qui en représente 30 % est actuellement mais pour peu de temps sans doute la première puissance économique mondiale.

 Le temps ne semble donc plus très loin au cours duquel l'hégémonie de l'US dollar en tant que valeur de référence dans les échanges internationaux sera non plus seulement contestée mais sans doute réfutée par les économies asiatiques, Chine en tête puis bientôt suivies par les grands pays émergents que sont le Brésil, l'Inde et la Russie. Ces puissances montantes exigeront du FMI - au sein duquel leur importance sera de plus en plus forte -  une nouvelle monnaie de réserve qui sera sans doute un "panier" des principales monnaies (euro, US dollar, yuan, yen, réal brésilien,...) dans lequel le poids du dollar irait décroissant.

Ainsi en finira-t-il de cette scandaleuse anomalie, héritée de l'après deuxième guerre mondiale, d'une super-puissance économique imposant ses règles du jeu financieres à l'ensemble du monde, pour son plus grand profit puisqu'une part significative du niveau de vie américain est depuis des décennies financée par le reste du monde en contrepartie d'obligations américaines dont la valeur-papier dépend pour une large part du privilège d'être libellée dans l'unique monnaie de réserve mondiale.

Vivre au-dessus de ses moyens au dépens des autres peut durer tant que l'on est le plus fort mais l'histoire humaine est là pour nous rappeler que l'hégémonie d'un pays n'a - heureusement - qu'un temps !Repost 0
19 décembre 2011 1 19 /12 /décembre /2011 12:24

 

Dans une récente émission "Mots croisés" d'Yves Calvi les spectateurs attentifs, avertis mais malheureusement tardifs (faire ce genre d'émissions à 22 H 50, ce n'est pas terrible pour ceux qui doivent se lever tôt !! A croire que la réflexion est réservée aux insomniaques, aux veilleurs impénitents ou aux retraités inactifs !) ont pu noter la fort intéressante intervention de Marie-France Garaud qui a encore une fois "bluffé" son auditoire par sa vivacité intellectuelle et sa profonde connaissance des événements historiques.


Garaud-MF.jpg

 

Cette dame qui fut une conseillère écoutée du président Pompidou, qualifiée de "Femme la plus puissante de France" en 1973 par Newsweek et à laquelle on ne peut nier une grande expérience politique, est revenue sur la pertinence d'adopter à notre époque de grande crise une monnaie commune européenne en remplacement de la monnaie unique, adoptée voilà maintenant dix ans dans un grand élan de volontarisme politique européen qui avait eu le grand tort de négliger les avertissements de nombre d'économistes à l'époque qui insistaient sur les difficultés pratiques voire les incohérences dans la mise en oeuvre d'une telle monnaie unique dans un ensemble de pays aux économies et performances trop disparates !

On avait déjà évoqué ce sujet dans le présent blog, notamment par un article intitulé : "Les travers de la monnaie unique" et publié en décembre 2010.

A cette époque pas si lointaine (une année seulement !) l'Euro était un sujet tabou et simplement discuter de sa pérennité relevait du sacrilège ! Le déferlement de la crise monétaire et économique actuelle et l'incapacité - confirmée de sommet européen en sommet européen - des membres de la zone Euro à trouver les solutions qui rassureraient les marchés ébranlent les convictions les plus fortes et persuadent de plus en plus de gens que le système monétaire européen actuel n'est pas viable du fait de la trop grande disparité des situations économiques dans l'Europe du Nord et dans celle du Sud.

A ce jour plusieurs pays de l'Europe du Sud sont attaqués par les marchés financiers et leurs taux d'endettement s'envolent...ce qui ne peut qu'augmenter leurs difficultés de financement et la-dessus on leur impose via la règle d'or des politiques d'austérité ...qui vont faire croître encore leurs déficits et donc encore augmenter leurs besoins de financement !

Cela devient une histoire de fous ! On ne parle même plus de la Grèce qui voit son taux d'endettement atteindre 30 % et qui n'a plus aucun espoir de rembourser un jour sa dette malgré les sacrifices de plus en plus lourds imposés à sa population et maintenant l'oeil du cyclone spéculatif guette notre pays en passe de perdre sa note AAA....

Alors ! Comment sortir d'une telle ornière aggravée par les crispations idélologiques de l'Allemagne qui voit resurgir à chaque coin de rue son vieux démon de l'hyperinflation des années 30 !

La solution ne serait-elle pas le retour provisoire ou définitif - pour les pays les plus affaiblis de la zone euro - à une monnaie nationale adossée à l'Euro mais selon un taux de conversion adapté à leur situation économique réelle avec mutualisation européenne des dettes financée par la BCE en fonction de leur respect de règles de bonne gestion (correspondant à une prise en charge plus ou moins importante d'une dette nationale selon l'application -sous contrôle européen - des dites règles) ?

A cette solution devraient naturellement être associés un grand plan d'investissement européen financé par la BCE (comme le font les Banques Centrales américaine, chinoise, anglaise, indienne, brésilienne, japonaise,...) pour relancer les économies moribondes de l'Europe ainsi que de meilleures protections communautaires dans la mondialisation des échanges.

Vous me direz que faire "marcher la planche à billets", c'est un peu trop facile, que cela va dévaluer l'Euro et générer de l'inflation !

Mais que fait donc d'autre la Federal Bank of USA si ce n'est faire tourner à tour de bras la planche à billets pour financer l'énorme déficit américain ? Et la BCE ne permet-elle pas actuellement le refinancement (à partir de sa propre création monétaire, autrement dit du papier, rien d'autre que du papier !) des banques européennes à des taux imbattables ? 

Cela entraînera une dévaluation globale de l'Euro ? Parfait ! Il est actuellement trop haut par rapport au dollar américain et le yuan (ou renminbi) chinois et nous subissons un dumping monétaire. Une parité euro / dollar arrangerait bien les exportations européennes et réduirait les méfaits de la mondialisation !

Voilà quelques réflexions de bon sens d'un observateur un peu averti de la conjoncture actuelle.

Mais le bon sens est-il toujours aussi bien partagé dans un monde qui semble de plus en plus marcher sur la tête ?


Repost 0
31 octobre 2009 6 31 /10 /octobre /2009 00:00

On a parlé récemment sur ce blog du retour de la taxe Tobin dans une version modernisée et orientée vers les transactions financières spéculatives mondiales.
ATTAC a récemment rebondi sur le sujet par le biais d'un article de trois membres de son conseil économique en élargissant considérablement le débat via une nouvelle mouture de la Taxe Tobin (devenue au passage non plus volontaire mais obligatoire et beaucoup plus lourde que celle récemment présentée par Bernard Kouchner) au financement des BPM (Biens Publics Mondiaux).
La rupture radicale préconisée par les gens d'ATTAC est, bien entendu, une vue de l'esprit dans l'état actuel des relations et des accords entre les Etats mais elle a le mérite de montrer une voie vers laquelle se diriger dans un futur sans doute lointain quand les décideurs politiques et économiques auront - enfin ! - pris conscience de l'impérative priorité à accorder à la protection des ressources naturelles et à la répartition équitable des richesses entre les continents.
Vue de l'esprit car les Etats les plus riches renâclent aujourd'hui à affecter une aide au développement du tiers-monde de 0,7% de leur PIB qu'il se sont pourtant engagés à verser et on les imagine mal en affecter 2,5% - préconisations d'ATTAC - même en taxant des transactions internationales qui leur passent au-dessus de la tête !! 
Afin de satisfaire ses préconisations ATTAC réclame la mobilisation de 1.500 Milliards de $, soit les 2,5% du PIB mondial et, pour faire bon poids, ajoute à la taxe de type TOBIN une autre taxe sur les bénéfices des multinationales.
En quoi consiste ces fameux BPM ? Ils concernent d'abord l'environnement naturel et ses multiples rubriques allant de la préservation des sols et des forêts, l'accès à l'eau potable, la pollution, l'évolution du climat, la désertification, etc...mais aussi l'environnement nécessaire au développement humain (éducation, infrastructures, sources d'énergie, ressources alimentaires, .....) et enfin tout ce qui est concerné de près ou de loin par le développement durable et la préservation de l'avenir de la planète Terre, sans oublier les outils de stabilisation économiques et financiers permettant au monde de faire l'économie de crises systémiques.

Vaste programme ! Il y faudra y consacrer non seulement d'énormes capitaux mais rien ne se fera sérieusement sans une réelle gouvernance mondiale dans laquelle devront s'associer les poids lourds de économie mondiale, les pays en progression rapide et tous ceux qui ont besoin de la solidarité des autres nations pour échapper à la fatalité du malheur et de la misère.

Le XXIème siècle y suffira-t-il ?


 
Repost 0
20 septembre 2009 7 20 /09 /septembre /2009 11:56

La taxe Tobin est de retour et devrait figurer en bonne place dans les conclusions du prochain G20 de Pittsburg. Elle est en effet supportée par de grands pays européens (le couple franco-allemand en particulier) et même l'Angleterre, l'ex-championne du libéralisme le plus débridé, semble y être favorable. C'est dire à quel point la crise financière et économique mondiale a fait évoluer dans le bon sens bien des mentalités !
Depuis la première proposition en 1972 de James Tobin, économiste américain, prix Nobel en 1981 et ex-conseiller du président Kennedy, ce projet a considérablement évolué. Tobin l'avait imaginé comme instrument de désincitation de la spéculation dans les transactions monétaires internationales qui profitaient de l'évolution des taux de change des monnaies nationales pour faire de fructueux bénéfices. Il prévoyait d'ailleurs dans son projet des taux de taxation assez dissuasifs pouvant aller jusqu'à 1% de la valeur des transactions.  
Aujourd'hui, l'idée qui prévaut serait de taxer à un taux beaucoup plus faible (on parle de 0,005 % ce qui correspond à 50 ppm - parties par million - pour reprendre une mesure de biologiste ou de chimiste, c'est-à-dire,  de manière concrète 50 $ pour 1 million de $) et donc de manière que l'on peut estimer "indolore" toutes les transactions financières et particulièrement toutes celles pratiquées par les banques et leurs équipes de "traders" qui ont tant joué au casino et créé ces milliers de milliards de $ d'actifs toxiques qui ont fini par empoisonner les bilans des banques.
Pas facile de se faire une idée de ce que cela peut bien représenter pour l'économie mondiale.
Tentons une grossière approximation.
Le ministre Kouchner qui n'a pas une grande réputation d'économiste mais qui doit - on l'espère en tous cas - être bien conseillé, cite dans un interview récent des montants annuels de l'ordre de 20 à 30 milliards d'euros que pourraient rapporter cette taxe. Si ces chiffres sont les bons (soit environ une cinquantaine de milliards de $), cela indiquerait que le montant global annuel et mondial des transactions financières avoisinerait le Million de Milliards de $, c'est-à-dire environ 20 fois le PIB mondial (estimé à ce jour - crise mise à part -  au niveau de 50 mille milliards de $), ce qui peut paraître - sans être un spécialiste de ces questions - d'un ordre de grandeur raisonnable.
Avec cette taxe, nouvelle mouture, les dirigeants de Etats qui y sont favorables ont sans doute d'abord dans l'idée de restreindre par la contrainte financière toutes les transactions à risques qui ont fait - et refont de nos jours - le bonheur des "traders" et par là réduire le risque d'une nouvelle bulle financière vers laquelle ces incorrigibles banquiers, avides de profits à court terme, ne vont pas manquer de nous diriger. Ils ont peut-être aussi - au moins on peut l'espérer - l'idée de fourbir une nouvelle arme meurtrière contre les paradis fiscaux dont les transactions pourraient être frappées plus lourdement. La troisième idée des dirigeants concerne sans doute l'état délabré de leurs finances publiques nationales que le produit de la taxe Tobin ne manquerait pas d'améliorer. Accordons-leur une quatrième idée qui serait d'aider le tiers-monde à financer ses énormes besoins d'infrastructures, d'énergie et de production (propre et durable dans la mesure du possible) et par là-même participer à une reprise économique mondiale tant souhaitée et attendue.
Il faudra, bien sûr, que tout le monde soit d'accord pour appliquer loyalement cette taxe sans inventer localement trente-six dérogations qui reviendraient à la neutraliser !
Si tous les grands pays se mettent d'accord lors du prochain G20, cette première esquisse de gouvernance financière mondiale aurait alors une bonne chance d'aboutir.
En tant que taxe, cette invention de Tobin, présente - dans sa version moderne - des caractéristiques presque idéales (très faible taux et base d'application énorme). Il serait vraiment dommage de ne pas en user (voire en abuser si ses effets secondaires ne s'avèrent pas, à l'expérience, trop dommageables) !

 
Repost 0

Présentation

 • : le blog pauledouard
 • : Blog d'intérêts variés concernant l'économie, la politique, l'histoire, l'Esperanto, les sciences, l'astronomie, les souvenirs
 • Contact

Profil

 • Pauledouard
 • Ingénieur retraité. professeur d'Esperanto via Internet. Nombreux pôles d'intérêt: Actualités économiques, politiques, internationales. Histoire. Sports. Nouvelles technologies. Astronomie
 • Ingénieur retraité. professeur d'Esperanto via Internet. Nombreux pôles d'intérêt: Actualités économiques, politiques, internationales. Histoire. Sports. Nouvelles technologies. Astronomie

Recherche

Liens