Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
8 octobre 2008 3 08 /10 /octobre /2008 11:29Remarque importante :
Cet article est la version en esperanto d'un article récemment publié dans la Communauté
                                                                "Regards lucides sur le monde".

Grava rimarkigo :
Tiu artiklo estis elsendita freŝdate kaj francaversie per la komunumo
                                               " Regards lucides sur le monde"


Ekde la Eŭropa Komisio nomumis en 2007 la rumana Leonardo Orban kiel nova komisaro por la eŭropa multlingvismo kaj, ke la laboroj kaj enketoj de tiu ĉi nur konfirmis - la malo estus miriginta ĉar por juna ekfunkcianta komisaro, kontraŭdiri siajn samrangulojn estas neimaginebla risko ! - antaŭajn direktivojn, kiuj ne brilas pro sia realismo !

Oni estas do daŭrigonta susteni, ke kun nekonfuzebla seriozo ĉiu eŭropaneto mastru du eŭropajn fremdajn lingvojn plie de sia materna lingvo, oni estas balotonta lingvasistajn korespondantajn budĝetojn por atingi tiun celon en ĉiu lando de la Unio....oni estas daŭrigonta elspezi riĉecojn por interpretistaj, tradukaj kaj presadaj kostojn kun la nebonaj rezultoj, kiujn oni konas, tio estas fuŝadministrado stimata de 20 miliardoj €, kiuj estus certe pli utilaj por esploradinvesto aux moderniĝado de la eŭropaj ekonomioj.

Rimarku ni tuj, ke por komuniki inter eŭropanoj ja necesos komunan lingvon elektita de ĉiuj ĉar, se ne, oni vidas malbone kiel franca-kaj-inglaparolanta denaska portugalo povus dialogi kun alemana-kaj-litovaparolanta denaska polujano !
Tuta ipokriteco aparte, bone vidiĝas, sen esti grandega akravidulo, ke tiu fama komunigita Trilingvismo estos rapide iĝanta Bilingvismo kun fortigo de la neegaleco inter eŭropaj nacioj. Ĝi estas efekte malfermonta enorman bulvardon por la plej tiutaga diskonita nacia lingvo en Eŭropo same kiel en la tuta mondo, kiu estos sisteme elektita de la gepatroj kaj de la lernantoj pro puraj utilitaĵaj motivoj : tio estas la angla aux pli ekzakte la angla-usona lingvo.

Tiu fama "lingva kaj kultura diverseco" tiam laŭdita de la altaj eŭropaj instancoj nur estas simple tromplogilo kaj la elekto de tiu Trilingvismo estas ĵetonta direkte kaj unugeneraciofine la eŭropajn landanarojn en  anglosaksan konfuzon kaj kulturan uniformecon, kies gravaj damaĝoj jam estas mezureblaj (sufiĉe estas por konvinciĝi de tio, konstati la fuŝskribadon de la franca lingvo en interretaj retsendaĵoj aux forumkomentaĵoj) en ĉiutaga vivado sed, ke nur povos plaĉegi la multajn kaj fanatikajn adeptojn en la tutaj niveloj de la civila socio de la ultra anglicismo, bone deciditaj por antaŭdiskreditigi kaj detrui tutan alian proponon.

Kial do tia blindiĝo pri plejparte saĝaj kaj cerbosanaj homoj ? Ĉu la angla lingvo kaj ĉiuj bonrealaj derivaĵoj estas la panaceo, ĉu konstituas reale la perfektan ilon por la tutmonda komunikado ?
Al tia demando, ĉiuj seriozaj homoj povas nur respondi : Ne !
Tiu lingvo, ŝajne simpla kaj facila, certe estas la plej diskonita sed perkoste de nekontrolebla evoluo kaj nenombreblaj leksikaj, semantikaj kaj gramatikaj diskurbiĝaĵoj, kiuj faras plejtempe aventurema kaj necerta ĝia interpretado laŭloke aux laŭ la denasko de la interparolantoj. Tiu lingvo posedas, simplamaniere, tri enormajn kaj basajn difektojn, kiuj faras ĝin tiom malfacila majstri por la neanglaparolantoj.

Unue, tro ampleksan vortotrezoron, rezultante de francaj-latinaj radikalportado (per la normanda invado en 1066) sen substituo sed aldono al originaj germanaj radikoj.
Sekve, nekoheran kaj neskribokonektitan fonetikon.
Finfine, sisteman multsemion (vortoj kaj vortgrupoj kun pluraj sencoj), kiun la tutmonda disvastigo nur povas ampleksigi.

Kial nu tia abdiko antaŭ fato, kiu ŝajnas al ili nerimedebla, tiam ke la Historio estas tie por nin montri, ke nenio estas nerimedebla en la vivado de la nacioj. Por tiu, kiu prenas iom da retro-iro, evidente ŝajnas, ke la aktuala angla-usona superregado nur estas konjunktura, ke sia influo progrese disvolviĝis dum la dudeka jarcento sekve de la usona ekonomia potenco-suprenirado (preninte la sekvon de la angla potenco) ĝis fariĝante la planetan super-potencon, en ĉiuj fakoj regantan (kaj interalie en kultura fako traktita kiel negocaĵo) kaj, kiu freŝdate ŝajnis superregenda ad vitam aeternam tiun suban mondon.

La enorma tutmonda aktuala kriso ekkomencita de la neprirespondeco de la usonaj financiaj establoj estas subfosonta multe da certecoj en la rilatoj inter nacioj kaj kontinentoj. Certe nun estas, ke la Usono, malsaniĝita de sia kolosa ŝuldigado kaj de sia fragiliĝita dolaro, perdinta la kontrolon de siaj financiaj kaj industriaj aktivoj kaptitaj de fremdaj fondoj, ne havos baldaŭ tioman asekuritan manon por aferkonduki en pli kaj pli multpolusa mondo.
Tia do estas superregado, kiu daŭrigis unu dikan duonjarcenton. Kia bela afero ! Aliaj antaŭaj faris multe plibone ! (la romana kaj greka mondoj ekzemple). Tiam ĉu ni devu atendi alian starigontan giganton kun siajn komunikad-kaj-vivnormoj ? ĉar se li estas plejforta, kial li konservus la lingvon de la venkita potenco ? Tio estus multe neprobabla unuecaĵo en la Historio !

Tamen unu realeca solvo ekzistas por Eŭropo, asociante :

                                   Materna lingvo  -  Esperanto -  Alia nacia lingvo

La esperanta lingvo, jam presentita per aliaj artikloj kaj konstruita, danke al ĝia raciema kaj logika konstruado, oferas la enorman avantaĝon ebligi seneraroriske la mensan ĝeneraligadon de la lingva lernado kaj tiel eviti la timeblan akumuladon de la scioj kaj refleksoj, kiujn necesas la majtreco de la nenombreblaj logikaj neregulecoj de nacia lingvo, jarcenta fina rezultato de ilo spertinta ĉiajn ŝanĝojn, influojn kaj deformiĝojn. Oni taksas, ke tiu alpropriga laboro de nacia lingvo korespondas al 90% de la plena lernadolaboro sen alporti ion en komunikadefikeco. Tiu ŝparado permesas al Esperanto multe pli rapidan alproprigadon (nur necesas 150 gxis 200 horoj por atingi mezan eksprimonivelon, komparante al 2.000 horoj de angla lernado kun la ĝenerale konstatata nebona nivelo enirante en la profesia vivo) ol ĉiu alia nacia lingvo. Aliaflanke, la esperantaj propedeŭtikaj kvalitoj estis pruvitaj okaze de la lernado de alia nova nacia lingvo. Finfine Esperanto, lingvo por ĉiuj sed proprieto de neniu, egaligas siajn interparolantojn por malstreĉata, senkompleksa kaj do pli profitdona interŝangxo.

La akcepkondiĉoj de la esperanta lingvo ne nun estas malfeliĉe kunigitaj ĉar la fortoj favore al angla monopolo estas ekstreme potencaj. Ili rilatas kun la civila povo , la socia rango, la ekonomiaj interesoj sed ankaŭ kun tiom influenzaj faktoroj kiel la modo aux la snobismo. Aliaflanke tiuj fortoj asociiĝis kun la ideologa refuzo venante de la elitaroj faktmalestime konsideri la esperantan kiel plenapartan lingvon.

Feliĉe, kiel diris la presidento Lincoln, oni povas kaŝi partverecon al partlandanaro dum parttempo sed oni ne povas kaŝi la plenan verecon al tuta landanaro plentempe ! Konsciencpreno povas do interveni neatenditamaniere kaj unufoje la konsciencpreno efektivigita, la aferoj povas iri tre rapide !

Tio estas, kion oni povas plejbone deziri por nia kara malnova Euxropo !

 


Repost 0
5 octobre 2008 7 05 /10 /octobre /2008 10:10Depuis que la Commission européenne a désigné en 2007 le roumain Leonard Orban comme nouveau commissaire au Multilinguisme européen et que les travaux et enquêtes de ce dernier n'ont fait que confirmer - il eut été fort étonnant qu'il en soit autrement car contredire ses pairs est un risque inimaginable pour un jeune technocrate européen prenant ses fonctions ! - des directives précédentes peu brillantes par leur réalisme !

On va donc continuer à soutenir avec un sérieux imperturbable que chaque petit européen doit posséder deux langues étrangères européennes en plus de sa langue maternelle, on va voter les budgets d'assistance linguistique correspondants pour atteindre ce but dans chaque pays le l'Union....et on va continuer à dépenser des fortunes en frais d'interprètes, de traduction et d'impression avec les médiocres résultats que l'on sait, soit une gabegie estimée à 20 Milliards d' €, qui seraient sans doute plus utiles aux investissements dans la Recherche ou la modernisation des économies européennes.

Notons tout de suite que pour communiquer entre européens il faudra bien une langue commune choisie par tous car sinon on voit mal un natif portuguais parlant le français et l'anglais dialoguer avec un natif polonais parlant l'allemand et le lituanien !
Toute hypocrisie mise à part, on voit bien, sans être doué d'une très grande perspicacité, que ce fameux Trilinguisme généralisé va rapidement se transformer en bilinguisme avec renforcement de l'inégalité entre les peuples européens. Il va ouvrir, en effet, un énorme boulevard à la langue nationale la plus répandue à ce jour en Europe comme dans le monde, qui sera automatiquement choisie par les parents et les élèves pour des raisons purement utilitaristes : à savoir la langue anglaise ou plus exactement l'anglo-américain.

Cette fameuse "diversité linguistique et culturelle" tant vantée par les hautes instances européennes n'est, en fait, qu'un leurre et le choix du trilinguisme  va jeter tout droit, à l'horizon d'une génération, les peuples européens dans une confusion et une uniformité culturelle anglo-saxonne dont on mesure déjà les importants dégâts (il suffit, pour s'en convaincre, de constater le "massacre" du français à la simple lecture d'échanges de mails ou de commentaires de forums sur Internet) dans la vie de tous-les-jours mais qui ne pourra que ravir les nombreux et fanatiques partisans, à tous les niveaux de la société,  de l'anglicisme à outrance, décidés à discréditer à l'avance et à détruire toute autre solution.

Pourquoi donc un tel aveuglement de la part de gens la plupart sensés et sains d'esprit ? La langue anglaise et toutes ses dérives bien réelles, est-elle la panacée, constitue-t-elle l'outil parfait pour la communication mondiale ?
Tous les gens sérieux ne peuvent que répondre non à une telle question.
Cette langue d'apparence simple et facile est, certes, la plus répandue mais au prix d'une évolution incontrôlable et d'innombrables distorsions lexicales, sémantiques ou grammaticales qui rendent son interprétation la plupart du temps aventureuse et incertaine selon le lieu ou l'origine des interlocuteurs. Elle possède, en simplifiant, trois énormes défauts de base qui rendent sa maîtrise si difficile aux non-anglophones.
D'abord un vocabulaire trop vaste, résultat de l'apport de racines franco-latines (invasion normande de 1066) qui s'est ajouté sans s'y substituer aux racines germaniques d'origine. Ensuite une phonétique incohérente et déconnectée de l'écriture. Enfin une polysémie systémique (mots ou groupe de mots aux multiples sens) que sa diffusion mondiale ne peut qu'amplifier.
Alors, pourquoi un tel renoncement devant une fatalité qui leur semble irrémédiable alors que l'Histoire est là pour nous montrer que rien n'est jamais irrémédiable dans la vie des nations !
Pour qui prend un peu de recul, il paraît évident que la prédominance actuelle de l'anglo-américain n'est que conjoncturelle, que son influence s'est progressivement développée au cours du 20ème siècle dans le sillage de la montée en puissance de l'économie américaine (qui avait pris le relais de la puissance anglaise) jusqu'à en faire la super-puissance planétaire dominatrice dans tous les domaines (et notamment le culturel ramené au niveau d'un "business") et qui, il y a encore peu, semblait devoir dominer ad vitam aeternam ce bas monde !
L'énorme crise mondiale actuelle déclenchée par l'irresponsabilité des organismes financiers américains va saper bien des certitudes dans les rapports entre les nations et les continents. Il est maintenant certain que les Etats-unis, malades de leur colossal endettement et de leur dollar fragilisé, ayant perdu le contrôle d'une bonne partie de leurs actifs financiers et industriels capturés par les fonds étrangers, n'auront bientôt plus la main aussi assurée dans la conduite des affaires d'un monde devenant de plus en plus multipolaire.
Voilà donc une domination qui aura duré un gros demi-siècle. La belle affaire ! Bien des antécédents ont fait beaucoup mieux (les mondes grec et romain pour ne citer qu'eux !)

Alors, faudra-t-il attendre qu'un nouveau géant se lève et nous impose à son tour ses standards de vie et de communication ? Car s'il est le plus fort, pourquoi garderait-il la langue de la puissance vaincue ? Ce serait une bien improbable première dans l'Histoire !

Il existe pourtant une solution réaliste de Trilinguisme pour l'Europe associant :
                                        
                                       Langue maternelle - Esperanto - Autre langue

L'esperanto, langue construite déjà présentée dans d'autres articles, de par sa construction rationnelle et logique, offre l'énorme avantage de permettre la généralisation mentale, sans risque d'erreur, de l'acquis linguistique et d'éviter ainsi la redoutable accumulation de connaissances et de réflexes nécessaires à la maîtrise des innombrables irrégularités logiques d'une langue vivante nationale, aboutissement séculaire d'un outil ayant subi des modifications, influences et déformations de toutes sortes. On estime que ce travail d'appropriation de la langue nationale représente environ 90 % du travail total à fournir sans rien apporter à l'efficacité de la communication. Cette économie rend l'appropriation de l'Esperanto beaucoup plus rapide (150 à 200 heures sont suffisantes pour un niveau moyen d'expression, à comparer à un cursus de 2.000 heures d'anglais couvrant le secondaire et les études universitaires avec le médiocre résultat générallement constaté lors de l'entrée dans la vie professionnelle) que pour toute autre langue nationale vivante. Par ailleurs, ses qualités propédeutiques ont été démontrées lors de l'acquisition d'une nouvelle langue étrangère. Enfin, l'Esperanto, langue de tous mais propriété de personne, met ses locuteurs à égalité les uns vis-à-vis des autres, rendant par là-même le dialogue détendu, décomplexé et naturellement plus fructueux.

Les conditions de son acceptation ne sont malheureusement pas aujourd'hui réunies car les forces en faveur du monopole de l'anglais sont extrêmement puissantes. Elles ont à voir avec le pouvoir, avec la situation sociale, avec des intérêts économiques, mais aussi avec des facteurs aussi influents que la mode et le snobisme. Par ailleurs, elles se conjuguent, ces forces, à un refus idéologique au mépris des faits, de la part des élites, de considérer l'Esperanto comme une langue à part entière.

Heureusement, comme disait le président Lincoln, on peut cacher une partie de la vérité à une partie de la population une partie du temps, mais on ne peut pas cacher toute la vérité à toute la population tout le temps. Une prise de conscience peut donc intervenir de façon inattendue et une fois la prise de conscience effectuée, les choses peuvent aller très vite.

C'est que l'on peut souhaiter de mieux à cette chère vieille Europe !


Source :  Extraits d'articles de Claude Piron

Repost 0
28 septembre 2008 7 28 /09 /septembre /2008 13:36


Les terribles secousses actuelles dans les sphères financières et économiques mettent au goût du jour les idéologies anti-capitalistes les plus radicales et redonnent même des couleurs à ce pauvre et famélique parti communiste français écrasé, voilà bientôt quarante ans, par la honte d'avoir soutenu et encensé le socialisme à la Staline, régime non seulement démocratiquement dévoyé et socialement criminel mais en plus désastreux sur le plan économique.

Les récentes folies du capitalisme financier américain, l'irrationnelle mais malheureusement traditionnelle exubérance des acteurs (sans doute sublimée par des manipulations de cours et d'informations sur lesquelles, espérons-le, la lumière sera faite), les conditions générales de fonctionnement des marchés ainsi que le développement mondial incontrôlé (voire incontrôlable) des fonds spéculatifs et des fonds souverains ont précipité le monde entier dans la première des crises globales de l'ère de la MONDIALISATION au point que beaucoup en viennent à craindre pour leur épargne domestique et leurs conditions de vie.

La secousse est énorme car elle remet en cause le modèle de fonctionnement sociétal d'économie de marché (et son corollaire obligé, le Capitalisme) adopté en totalité ou en partie par quasiment toutes les nations, à l'exception notable de la Corée du Nord et de Cuba, tristes reliquats des régimes socialistes à parti unique, sinistres caricatures de la démocratie !

Profitant de la confusion des esprits, la LCR a aujourd'hui le vent en poupe, rivalisant dans les sondages avec ce pauvre parti socialiste, victime de ses tartufferies habituelles, de son incapacité à formuler un choix clair de société et de ses dissentions internes qui font bien rire le Landerneau politique. 
La thèse de la LCR est d'une limpide simplicité : Changeons le monde et libérons les peuples de leurs chaînes !
Quelles sont ces chaînes ? Tout ce qui entrave la Liberté et la Justice sociale. Vaste programme !!
Au passage, on va bien sûr, récupérer toutes les belles causes (Intermondialisme, Ecologie, Egalité des sexes,..) qui font et feront toujours frémir les belles âmes mais la grande affaire, c'est la cause économique, c'est-à-dire l'Anti-capitalisme radical.
Pour la LCR, le Capital, c'est l'équivalent du "grand Satan" des Ayatollahs iraniens !!
Il est la cause de tous les malheurs, de toutes les oppressions, de toutes les exploitations, de toutes les inégalités. il faut donc le mettre à bas et sur ses cendres, bâtir un monde nouveau plus juste, plus humain, plus internationaliste, etc..... 
Nous voici donc revenu un siècle en arrière, au moment de la Révolution bolchévique qui avait la même prétention vis-à-vis du Capitalisme !
Notons, pour être juste, que la LCR nous promet de tenir compte des leçons du passé et  des expériences négatives (les dictatures staliniennes en particulier), ce qui lui donne - selon elle - le droit d'inventer l'avenir (sans d'ailleurs prendre la peine d'entrer dans le détail et de nous expliquer le fonctionnement de la société et les garanties du citoyen ni comment éviter le retour à l'autoritarisme puis à la dictature de l'état ! Une profession de Foi n'a nul besoin d'explications rationnelles !) et de commencer à le construire.
Donc, plus de parti unique, plus de dictature du prolétariat, plus de lutte des classes (ah si, quand même ! il va falloir en finir avec cet infâme patronat, avec tous ces possédants égoïstes, ces capitalistes spéculateurs, bref avec tous les "riches" arrogants (et quand on sait que, pour certains, la richesse commence à 4.000 € par mois, çà va beaucoup trembler dans les chaumières !)  à qui on fera "rendre gorge" en les accablant d'impôts. Ah mais ! La tolérance et la bonté communiste révolutionnaire ont tout de même leurs limites ! !).
Tout le monde vivra donc  dans une aimable aisance, selon ses besoins.
- Mais qui définira mes besoins par rapports à ceux des autres ? - Ben, l'Etat, voyons !
Il n'y aura plus de patrons exploiteurs, plus de chômage et les licenciements seront tout simplement interdits (il fallait y penser !). Chacun aura un travail et un logement assuré. Enfin, un Etat juste et éclairé aura veillé à un équitable partage des richesses et organisera l'activité de la société.
Raconter une telle fable à un enfant de 8 ans passe encore (quoique ! comme disait le regretté Raymond Devos !) mais à des adultes, cela dépasse l'entendement !!.
Faut-il que l'opinion publique ait une telle faculté d'oubli pour jeter aux oubliettes le souvenir des évènements d'un XXème siècle encore si proche !
Et le chantre, aimé des médias, de cette belle théorie est un jeune postier à temps partiel à 1.000 € de salaire par mois, bachelier + 5 avec, en poche, une licence d'histoire (encore une réussite de l'Université française !), fils d'un professeur de physique et d'une psychologue, marié à une directrice littéraire, bref un bon produit de la bourgeoisie moyenne française !

Tartufferie, quand tu nous tiens !Repost 0
25 septembre 2008 4 25 /09 /septembre /2008 13:03


Le retour de bâton risque d'être douloureux pour tous ces gros filous de managers qui ont profité des turbulences financières de ces derniers mois pour se livrer à toutes sortes d'opérations illicites de type fraudes, malversations, fausses rumeurs, manipulations de cours, etc....

Le président de la France et provisoirement de l'Europe qui vient d'agiter - tel un nouveau Saint-Just international - ses petits bras à l'ONU en réclamant des têtes est maintenant relayé non seulement par l'opinion publique et la classe politique américaines, lassées toutes deux de ces financiers-voyous qui n'ont jamais assez de millions de $ dans leurs (propres) poches, mais aussi par les instances fédérales.

Le FBI a ouvert le bal en lançant une vaste enquête pour fraude à l'encontre de 26 entreprises de Wall Street. Ces investigations viseraient à déterminer si les principaux dirigeants ont eu une quelconque responsabilité, via des actions de désinformation, dans le sort qu'ont connu leurs sociétés.

En parallèle le gendarme boursier américain, la SEC souçonne de son côté une vingtaine de fonds spéculatifs d'avoir propagé des rumeurs sur des établissements financiers afin de faire baisser les cours et naturellement d'en tirer profit. Des citations à comparaître ont déjà été lancées.

Nul doute que plus d'un dirigeant aura des explications délicates à fournir aux instances fédérales.

Il reste à espérer que ce ne soient pas quelques "lampistes" qui paient pour les autres et que les "gros poissons" n'auront pas de protections suffisantes pour éviter le déshonneur et une cinglante punition légale et financière.Repost 0
24 septembre 2008 3 24 /09 /septembre /2008 08:57


D'aucuns durent être fort surpris de constater, ces jours derniers, la brutale agitation des conseillers élyséens au sujet d'une prochaine communication de leur maître sur la crise financière.
Remarquons au passage que nos médias ne sont pas à une contradiction près dans cette affaire comme dans bien d'autres !
Comment ! Sarkosy ne dit rien sur tel ou tel sujet !  Mais, c'est incroyable !
Et tout de suite de l'accuser d'indifférence, de légèreté voire presque de "je m'en foutisme" ! .
Parle-t-il enfin ! les mêmes vont naturellement lui reprocher de se mêler de tout et de rien et de faire le gouvernement à lui tout seul !

Bon ! Ainsi va la vie démocratique dans notre monde sursaturé de médias !

Donc le Président va parler de la crise financière et tout le monde de se suspendre à ses lèvres pour enfin savoir ce qui se passe dans cet univers financier autant implacable que complètement déboussolé !
Pour faire patienter son petit monde, NS commence par distiller quelques bribes qui ne peuvent que plaire à tout le monde avec leur habituel relent populiste !
- "des responsables", où sont les responsables ? -
Car il y a forcément des responsables à punir quand les choses vont mal ! Tout le monde sait cela ! Et voilà à nouveau le syndrome sarkosien (mais aussi malheureusement bien français) mis en avant avec effet marketing garanti. On va enfin, grâce à notre guide et maître à penser Sarko,  se lancer à la recherche et dénicher les abominables coupables afin de les livrer à la vindicte populaire (au temps du marxisme triomphant, on utilisait l'expression de "vipères lubriques"...mais les temps ont, dit-on, changé)
Bref, à qui prend la peine de réfléchir un peu, ce type d'argument simpliste prête à rire ou à pleurer selon l'humeur du moment !
Comme l'explique fort bien Soros (un expert en spéculation) - voir un tout récent article sur son dernier livre - cette catastrophe financière n'est évidemment pas due à quelques comportements malhonnêtes de quelques individus (même s'il y a certainement eu ici ou là malversations, rétentions ou déformations d'informations de la part de petits et gros malins). Les causes sont à l'évidence collectives et se situent dans les conditions de fonctionnement du marché financier depuis de nombreuses années (faible taux d'intérêt américain, laxisme dans les prêts hypothéquaires, bulle immobilière puis retournement, titrisation mondiale de ces derniers, laxisme des Agences de notation à la fois juges et parties, confusion des genres dans les métiers de la banque, recherche maximale de profits bancaires, etc...). C'est la régulation du marché financier qui est en cause, pas ses acteurs qui font et ont fait leur métier !

On se dit donc que notre provisoire Président de l'Europe va devoir quand même habiller un peu plus sérieusement son discours à la tribune de l'ONU s'il veut éviter d'humiliants éclats de rire dans les travées !
Que nenni ! Plus c'est gros, plus c'est simple et mieux çà passe ! Les médias, dans leur relation de son intervention, ne parlent que des "responsables" à trouver et, bien sûr, à punir et tout le monde de louer la "lucidité" du Président européen qui montre le chemin à suivre aux nations confuses et perdues !

Tout sauf bête, notre cher président ! En formidable animal politique qu'il est, il surfe sur la bonne vague !
Il a compris l'angoisse et le désarroi des populations devant cette première crise d'importance mondiale dont les effets vont sans doute durer longtemps et qui remet en cause bien des acquis économiques. Il sait aussi que le FBI vient de lancer une grande enquête sur les géants de la finance américaine. Le moment est donc parfaitement bien choisi pour mettre la pression sur toutes les organisations financières (FED, BCE, FMI, ...) mais aussi sur les instances politiques dirigeantes pour les amener de gré ou de force, sous la pression des opinions publiques, à ses vues d'un nouvel ordre mondial et d'une véritable régulation économique et financière de la planète.

Et pour mettre en branle l'opinion, quoi de mieux que le bouc-émissaire, cet éternel "salaud" de service destiné au sacrifice expiatoire  !!

 

Repost 0
23 septembre 2008 2 23 /09 /septembre /2008 10:28

Intéressant livre que vient de faire paraître le fameux Georges SOROS, roi de la spéculation fiancière et inventeur des non moins fameux "Hedge funds". Il nous en raconte de bien belles sur la crise financière actuelle et son diagnostic n'est guère teintée d'optimisme :

Il s'en prend d'abord à Alan Greenspan, l'ex-gourou de Wall street et patron de la FED (réserve fédérale américaine)  pendant de longues années. Ce dernier porterait une lourde responsabilité dans la crise immobilière suite aux baisses drastiques des taux d'intérêt qu'il a autorisées lorsqu'il était aux commandes de la FED. Nul doute que ce cher Alan appréciera le compliment !
Selon Soros, cité ci-dessous :

"L'éclatement de cette dernière (la bulle immobilière) a servi de détonateur à l'explosion d'une véritable bombe atomique, que j'ai appelée la « superbulle ». Celle-ci résulte de plusieurs tendances de long terme : l'expansion du crédit, la mondialisation des marchés boursiers, le rythme accéléré de l'innovation financière, permis par l'assouplissement continu de la réglementation depuis les années 1980... Le point commun de toutes ces tendances, c'est l'excès de confiance dans les mécanismes du marché de la part des banques et des investisseurs."

Il s'en prend ensuite vigoureusement aux acteurs du marché financier et on ne résiste pas à l'envie de le citer à nouveau :

"Les acteurs du marché financier croient, comme l'enseigne la théorie économique, que les marchés tendent naturellement vers l'équilibre de l'offre et de la demande, et que les déviations par rapport à cet équilibre sont le fruit du hasard. Ils pensent aussi qu'ils disposent d'une information complète. Toute leur appréciation des risques est fondée sur ces hypothèses. Or elles sont fausses ! L'économie et la finance ne sont pas des sciences exactes, le facteur humain y joue un rôle fondamental et l'homme, par définition, commet des erreurs... Ces erreurs, ces idées fausses, affectent les prix du marché, qui n'atteint jamais l'équilibre. Quand les prix montent, les marchés sont trop confiants et les acheteurs affluent, et quand les prix baissent, c'est le contraire. Voilà pourquoi, lorsqu'une bulle se forme, il n'y a aucune chance qu'elle se dégonfle en douceur. C'est ce que j'appelle le « boom bust » : d'abord l'expansion, longue, en accélération progressive, puis la contraction, soudaine et brutale."

Ce bougre de Soros semble bien avoir terriblement raison et on ne peut lui retirer l'immense mérite de connaître sur le bout des doigts et depuis des années le fonctionnement des marchés financiers !

Le monde retiendra-t-il la leçon de cette super-crise ? Soros ne le croit pas car, pour lui, les marchés financiers sont trop exubérants par nature et ne peuvent que le rester sauf à leur imposer des règles de fonctionnement adéquates, sans toutefois entraver l'activité économique !

Surprenant discours dans la bouche de l'illustre Soros ! Lisons-le à nouveau :

"C'est aux banques centrales qu'incombe cette responsabilité. Elles contrôlent l'offre de monnaie, mais la crise des subprimes a montré que cela n'est plus suffisant : elles doivent aussi contrôler l'offre de crédit. De plus, les normes prudentielles gravent dans le marbre le montant minimum des réserves que doivent détenir les banques : c'est une erreur. Il faut pouvoir l'ajuster régulièrement aux humeurs du marché. De façon générale, les règles doivent évoluer afin de contrebalancer les excès du marché".


Un type qui a bâti sa fortune sur la spéculation "tous azimuths" et qui vient donner des conseils de régulation des marchés financiers aux banques Centrales.  Voilà qui n'est pas banal !!


Repost 0
18 septembre 2008 4 18 /09 /septembre /2008 08:11


On a décidèment pas fini de parler des conséquences de la crise des "subprime" !

Pour les établissements financiers américains, les mauvaises nouvelles s'enchaînent sur un mode qui semble de plus en plus catastrophique !

Première grosse alerte au mois d'août avec l'engagement de rachats massifs d'obligations, suite aux plaintes de leurs clients, de la part de City Group, Merrill Lynch, voire UBS faisant plonger les titres de ces sociétés en bourse et les obligeant à trouver en catastrophe de l'argent frais pour faire face à des engagements portant sur des dizaines de Milliards de $ !. Le résultat pour Merrill lynch sera, dans la foulée, son rachat en catastrophe par Bank of America.

Ce fut ensuite le tour des deux plus gros établissements de refinancement hypothécaire, Fannie Mae et Freddie Mac, sauvés de la noyade par le Trésor américain et la Réserve Fédérale afin d'éviter l'écroulement irrémédiable du marché immobilier américain !

Nouveau coup dur  en début septembre avec les gros ennuis de Lehman Brothers, déclaré en faillite après l'échec de ses tentatives de se vendre à des capitaux asiatiques (lesquels, pas fous, avaient exigé des garanties officielles que, cette fois, le Trésor américain refusa de donner). Aux dernières nouvelles, cette banque, "riche" de 640 Milliards de $ d'actifs en fin mai, vient de se faire reprendre ses activités de marché aux USA (soit une grosse part de son business !) par la banque anglaise Barclays pour ...1,75 Milliard de $ !!. L'évaporation des $ par diaines de milliards a quelque chose de surréaliste !
Au passage, la moitié des 20.000 employés de Lehman Brothers ira grossir les rangs des licenciés du secteur bancaire américain !

Aujourd'hui, c'est au tour d'AIG, le plus gros assureur américain, après des dépréciations d'actifs par dizaines de milliards de $, de faire une chute libre à Wall Street et de voir ses notes brutalement dégradées par les 3 principales agences de notation, contraignant le Trésor américain à intervenir une nouvelle fois via un prêt-relais de 2 ans, d'un montant de 85 milliards de $ et à contrôler à terme 80% du capital de l'assureur.

Quant aux investisseurs, devant cette panique financière, ils se reportent massivement sur les Bons du Trésor américain dont le rendement à 3 mois vient de tomber à ...0,1 % (du jamais vu depuis 1958 !).... ce qui va permettre au dit-Trésor américain de financer à bon compte (avec l'argent des autres, principalement étrangers sans aucun doute) les extravagances du système financier US !

Le système financier mondial marche décidèment sur la tête !

On ne peut manquer de s'interroger : Mais où tout cela s'arrêtera-t-il ?
Repost 0
7 septembre 2008 7 07 /09 /septembre /2008 13:16

 

Dans un premier article sur Jeanne d'Arc, fort prisé des lecteurs de ce blog, je m'étais ingénié à mener une rapide analyse critique de la légende entretenue, nourrie ou combattue à travers les quelques siècles qui nous séparent maintenant des évènements survenus dans les années 1430 en soulignant  au passage la forte volonté politique, dans la période allant de 1870 à 1920, de faire de la Pucelle d'Orléans une héroïne patriotique nationale autant qu'une sainte avec l'appui du clergé catholique encore tout puissant à l'époque.

Comme tous les mythes, celui de la Pucelle fut naturellement enjolivé pour satisfaire des buts politiques et la véritable histoire de Jeanne dite d'Arc ne nous sera sans doute jamais connue avec certitude - à moins de mise à jour d'improbables documents historiques exceptionnels - tant les témoignages furent confus et contradictoires lors des deux procès et nombreuses les manipulations de la légende.


Dans ce nouvel article, je souhaite revenir sur une partie de l'épopée qui semble - a priori - inexplicable et qui concerne l'abandon de Jeanne après sa capture aux portes de Compiègne. Voilà une jeune fille de Lorraine (ou plus exactement des marches de Lorraine, sinon elle eut été allemande et non française. A quoi tiennent parfois les choses !) dont la renommée est devenue en peu de temps extraordinaire, qui est considérée par le peuple comme une sainte envoyée par Dieu pour secourir le pauvre royaume de France (en bien triste état depuis de nombreuses années avec à sa tête un pauvre falot de dauphin Charles doutant de tout, sans volonté et manipulé par ses favoris), qui a convaincu le dauphin de la véracité de ses visions et de sa mission divine, qui a accompli ses promesses prophétiques en délivrant Orléans d'abord, en battant les anglais dans la vallée de la Loire ensuite, en menant enfin le dauphin se faire sacrer à Reims et reconnaître comme Roi légitime de France par tous y compris le Duc de Bourgogne jusque là ferme allié de l'anglais. L'élan donné par Jeanne au camp français est tel que la présence de sa bannière  terrifie les anglais qui, en trois mois, ont basculé de l'arrogance victorieuse au défaitisme le plus profond. Grâce à Jeanne, la partie militaire a définitivement basculé même si beaucoup de choses restent à faire...


...et c'est sur ces choses qui restent à faire que la mésentente entre Jeanne et le Conseil du Roi (dont elle ne fit jamais partie) va aller s'élargissant. Jeanne sait que le temps lui est compté (son intuition, ses voix ? Elle sait, voilà tout, et elle le dit tout autour d'elle). Elle veut profiter, au cours de cet été 1429, de l'élan pour prendre Paris au retour du sacre de Reims, ce que le Conseil juge peu opportun car entretemps le contact a été renoué avec la Bourgogne (une trêve de 4 mois sera même convenue en fin août) et le choix politique du moment (aussi bien celui de La Trémoille, favori du roi, que celui de Yolande d'Aragon, la "bonne mère" de Charles VII, pour une fois en accord sur un objectif commun) est de briser l'alliance anglo-bourguignonne pour enfin rompre cet étau mortel qui enserre le royaume de France et espérer vaincre finalement l'anglais. Or le Duc de Bedford, représentant du roi d'Angleterre et fin politique, est au courant des contacts entre France et Bourgogne. Il a fort adroitement confié la défense de Paris à celui qui est toujours son allié.
Embarras du Conseil royal ! On va donc laissé la Pucelle mener un assaut sans moyens suffisants ( assaut de la porte Saint-Honoré le 8 septembre) puis on va lui ordonner - à sa grande fureur - de faire retraite sur la Loire où l'armée royale sera licenciée en fin septembre.
Compte-tenu de la toute récente mais néammoins immense popularité de la pucelle, le Roi va la traiter avec beaucoup d'égards, allant jusqu'à l'annoblir, lui donnant de nombreuses et généreuses gratifications, voire cherchant à l'étourdir dans les fêtes et par les honneurs. Pour le roi et ses conseillers, la guerre n'était plus de saison, remplacée par la diplomatie. La Pucelle, pendant ce temps, fidèle à sa mission, piaffait d'impatience, interpellant sans cesse le Roi. La Trémoille, ennemi juré de Jeanne en qui il voyait, avec une bonne perspicacité, un agent du parti d'Anjou et donc de Yolande d'Aragon, imagina de l'envoyer avec de faibles moyens guerroyer contre un chef  de routiers qui tenait la Charité-sur-Loire. Echec de la mission. La Pucelle n'était donc pas invincible. On dut rire sous cape au Conseil !
Entretemps, les choses allaient de nouveau mal pour le royaume de France. Le duc de Bourgogne, enragé de ne pouvoir récupérer les villes de l'Oise (dont Compiègne) promises lors de la trêve n'avait pas reconduit celle-ci et reprenait les armes avec un appui militaire anglais fraîchement débarqué à Calais.
La situation était grave.
Sans rien demander à personne, Jeanne partit vers les villes de l'Oise, à la tête d'une troupe de routiers piémontais, louée pour l'occasion sur ses fonds propres. Ni le Roi ni naturellement La Trémoille ne cherchèrent à la retenir, encore moins de lui confier une troupe royale ou de la faire accompagner par quelques capitaines, ce qui, avec le recul, semble militairement aberrant , à moins d'accepter l'idée qu'on l'envoyait à l'aventure, à ses risques et périls !
La trahison était donc bien dans l'air et la chute proche. A la cour, on était trop content de se débarrasser d'elle, ce qui montre, au passage, le peu de cas que l'on faisait de sa fameuse mission divine !
A Compiègne, le piège va se refermer. La place était commandée par un proche de La Trémoille qui s'empressa d'envoyer la Pucelle et sa troupe dans un traquenard, poussant l'indignité jusqu'à ordonner la fermeture d'une porte qui eut permis à Jeanne, lors de sa retraite, d'échapper à la capture par les bourguignons. 


L'épopée militaire de la Pucelle avait duré 13 mois (de fin avril 1429, date de son entrée à Orléans, à sa capture en fin mai 1430 à Compiègne) et elle était  donc maintenant entre les mains de Jean de Luxembourg, vassal du Duc de Bourgone, trop heureux d'avoir récupéré une prisonnière aussi prestigieuse dont il allait pouvoir tirer une grosse rançon auprès - pensait-il - du roi de France ! 
A l'époque, pour un chef de guerre, tomber aux mains de ses ennemis, était sans doute désagréable mais pas mortel. L'usage était de payer une rançon dont le montant dépendait de l'importance du personnage. Si la rançon était payée sur le trésor royal (ce sera le cas, l'année suivante, pour La Hire, l'un des prestigieux capitaines français de l'époque) c'était encore mieux, sinon on pouvait s'endetter à vie ou pressurer d'impôts ses administrés, en évitant toutefois de les pousser à la révolte !
Pour Jeanne, le cas était compliqué car elle était certes chef de guerre pouvant prétendre à rançon mais elle était aussi considérée (sauf par ses ennemis) comme une sainte envoyée par Dieu...et de sainte à sorcière, il n'y avait pas loin, à l'époque, surtout pour les gens du camp anglais fort mal intentionnés à l'égard de cette "damned" Pucelle, tels le Duc de Bedford et l'Archvêque de Canterbury qui virent immédiatement le parti à tirer de sa capture. A leurs yeux, monter un procès en sorcellerie et condamner Jeanne au bûcher était la bonne solution pour ruiner son immense popularité et surtout détruire la légitimité royale de Charles VII acquise au sacre de Reims. Il leur fallait donc récupérer Jeanne en la rachetant à Jean de Luxembourg. Ils chargèrent de cette besogne un zélé collaborateur du camp anglais, le fameux évêque Cauchon, une sommité ecclésiastique de l'époque siègant au conseil royal anglais et homme de confiance de Bedford.
Tout le monde et sans doute Jean de Luxembourg le premier s'attendait à ce que le roi Charles VII mandate des émissaires pour négocier la rançon de la Pucelle. A la grande surprise de tous, rien ne se produisit pendant tous les mois qui suivirent alors que les négociations continuaient entre France et Bourgogne (dont, rappelons-le, le comte de Luxembourg était vassal). Pendant ce temps, l'évêque Cauchon faisait le siège de Jean de Luxembourg à coup d'arguments ecclésiastiques et d'espèces sonnantes et trébuchantes ! Pour lui, c'était la grande affaire à ne surtout pas manquer et il la mena à bien après 7 mois d'efforts et de démarches. Il tenait enfin le procès qui démarra à Rouen au printemps 1431 !
Charles VII et son Conseil ne pouvaient ignorer les démarches et les buts du camp anglais. Le Roi, sans génie politique, ne comprit sans doute pas sur le moment qu'il mettait en péril sa légitimité en faisant le jeu de l'anglais (il le comprendra plus tard en organisant le procès en réhabilitation de 1456) et suivit le conseil d'abandon de la Trémoille, trop heureux de se débarrasser de l'encombrante Pucelle. Pour le roi et son conseiller il s'agissait sans doute d'un cynisme politique de premier degré. On oubliait les services rendus par Jeanne et on la rejetait comme n'ayant plus d'usage et même gênant par son activisme les plans diplomatiques.
Du côté de Yolande d'Aragon, même silence, fort surprenant de la part de la grande "commanditaire" (ou, pour le moins, principale organisatrice) de l'épopée de Jeanne. Elle eut pu sauver Jeanne en négociant directement avec le Duc de Bourgogne (elle était experte depuis longtemps en négociations subtiles et secrètes) mais elle n'en fit rien !
Avec Yolande d'Aragon, on atteint probablement le cynisme politique de second degré : Intervenir elle-même, c'était révéler que la Pucelle était en grande partie sa créature et donc ternir sa renommée d'envoyée de Dieu, ressort psychologique essentiel dans le sursaut français. La non-intervention fut donc le choix de cette froide stratège pour des raisons sans doute à la fois psychologiques (la condamnation de la Pucelle au feu jetterait l'opprobe générale sur ses bourreaux, raffermissant dans le peuple la haine de l'anglais et la volonté de le bouter hors de France) et politiques (l'alliance avec Bourgogne était prioritaire et l'aventurière Pucelle ne pouvait, en étant libérée, que gêner cette politique).


L'opération "bergère" avait réussie au-delà des espérances. La petite provinciale visionnaire, fût-elle noble voire batarde royale, ne pesait plus rien dans les choix stratégiques. On l'abandonna à son triste sort, ce qui dû faire beaucoup pleurer dans les chaumières mais fit d'elle, pour les siècles, une parfaite héroïne nationale.Sources : "Jeanne d'Arc" de Michel Lamy et "Yolande d'Aragon" de Gérard de Senneville.

Repost 0
3 septembre 2008 3 03 /09 /septembre /2008 14:03


Les rebondissements de l'été ont démontré à l'évidence que cette abominable affaire des "subprime" était loin d'être derrière nous !
A se demander même si elle ne serait pas encore en grande partie devant nous malgré les innombrables dénégations des banquiers qui nous racontent (ou se racontent, allez savoir !) des sornettes depuis plus d'un an ! On se reportera, pour mémoire, à un article intitulé :"Déjà 215 Milliards $...en attendant la suite",  publié sur ce blog en mars dernier et au commentaire pour le moins aventureux d'une "figure" de la finance française !
Les grosses banques américaines mais aussi européennes (suisses et allemandes notamment) ont passé et continuent de passer des dévaluations d'actifs plus colossales les unes que les autres et recapitalisent à tout va (avec naturellement la perte correspondante de propriété du Capital) auprès des établissements (asiatiques notamment) bourrés d'argent frais. La dernière opération en cours est le rachat de 25% de la banque d'affaires US Lehman Brothers par la banque coréenne KDB. 
Selon un gestionnaire de Hedge Fund, paraît-il très écouté, on serait encore très loin du nettoyage complet des bilans des banques mondiales. Selon lui, les pertes globales porteront au bout du compte sur 1.300 Milliards $ !!
A noter que le FMI avait sorti avant l'été le chiffre plus modeste de 945 Milliards $ (admirons au passage la précision !)
Un malheur ne venant jamais seul, cette interminable crise financière des "subprime" a, entretemps, été relayée par la hausse brutale des prix de l'énergie et des matières premières, celle-ci déclenchant un cycle d'inflation mondiale, relayée enfin par une crise du crédit rendant atone la croissance économique européenne et réduisant sérieusement les croissances américaines et asiatiques.
Conséquence directe: le français moyen va devoir attendre un bon moment une amélioration de son pouvoir d'achat...et le flamboyant Sarko n'y est vraiment pour pas grand-chose !!
Heureusement, des signes encourageants apparaîssent avec le reflux des prix du pétrole et des matières premières et la remontée du $ par rapport à l'€, ce qui devrait redonner un peu d'air aux économies flageolantes de la vieille Europe !

Pour l'anecdote, il est intéressant de suivre la trâce du commencement de l'affaire "subprime". Tout semble parti d'un établissement de Californie, le Countrywide financial, avec à sa tête Angelo Mozilo, fils d'un boucher du Bronx, devenu le roi du crédit immobilier aux Etats-Unis. En véritable petit père des pauvres, il voulait partager sa chance avec ceux qui n'en avaient pas et fournir un logement aux plus démunis.
Admirable et ô combien chrétien sentiment s'il en est !
L'ennui, c'est que son système correspondait à une véritable escroquerie. Quand l'emprunteur avait du mal à rembourser son prêt pour l'achat d'une maison, le charitable Angelo lui consentait un nouveau prêt basé sur la hausse du prix de la maison achetée ! Tout allait bien tant que les prix de l'immobilier montaient mais le jour où le marché immobilier s'est retourné....on devine la suite ! 
Résultat : 2 à 3 millions de ménages américains expulsés de chez eux pour défaut de remboursement des prêts !


 
Quand l'exposition de Countrywide Financial aux risques financiers est devenue insupportable, le brave Angelo a dû, en août 2007, se rapprocher de Bank of America qui a fini par racheter tout le capital, en juin 2008, pour une bouchée de pain.

Rassurons tout de suite les âmes sensibles sur le sort de "saint" Angelo, manager portant beau, à l'éternel bronzage californien, amateur de bijoux et de Rolls. Il s'est bien vendu à Bank of America et s'est constitué - charité bien ordonnée commencant par soi-même -  une jolie fortune en 40 ans de carrière bancaire, fortune sur laquelle il va pouvoir dormir tranquille et sans trop de remords jusqu'à la fin de ses jours !

Source (entre autres) : Le Point - juillet 2008

Repost 0
9 juillet 2008 3 09 /07 /juillet /2008 10:39

 

L'autorité américaine de régulation des marchés boursiers (la SEC), à l'issue d'une longue enquête, vient de se fâcher et d'épingler sévèrement trois agences de notation financières Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Les comportements des autorités américaines n'étant pas les mêmes que celui des européennes en cas de manquement grave aux règles, on peut s'attendre à des sanctions sévères.

Il est notamment reproché aux trois agences d'avoir surcôté la notation de certains produits structurés (les fameux crédits immobiliers titrisés et dispersés à tous les vents de par le monde dans une foule de produits financiers et cause principale de la crise financière des "subprime" apparue l'été dernier). Voilà quelque chose que tout le monde sait depuis longtemps mais cette fois l'accusation est officielle.

Plus grave pour les Agences de notation financières, des collusions entre service commercial et service d'analyse financière à l'intérieur d'une même agence ont été avérées en violation flagrante des procédures internes aux agences.

Des propositions de réforme de fonctionnement de ces agences ont déjà été formulées par la SEC, et les sanctions attendues devraient être sâlées.

En attendant, beaucoup de banques continuent à se recapitaliser (via les fonds souverains ou les réserves chinoises !) pour compenser les dépréciations de protefeuille ...conues à ce jour ! Il y aurait sans doute encore des cadavres "planqués" dans des placards cachés !

Si, au moins, tout cela pouvait servir à remettre un peu de plomb dans la tête de nos génies de la finance internationale.... !


Repost 0

Présentation

  • : le blog pauledouard
  • : Blog d'intérêts variés concernant l'économie, la politique, l'histoire, l'Esperanto, les sciences, l'astronomie, les souvenirs
  • Contact

Profil

  • Pauledouard
  • Ingénieur retraité. professeur d'Esperanto via Internet. Nombreux pôles d'intérêt: Actualités économiques, politiques, internationales. Histoire. Sports. Nouvelles technologies. Astronomie
  • Ingénieur retraité. professeur d'Esperanto via Internet. Nombreux pôles d'intérêt: Actualités économiques, politiques, internationales. Histoire. Sports. Nouvelles technologies. Astronomie

Recherche

Liens